Nhấp vào để xem chi tiết

Thông báo Giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM: Kể từ ngày 16/3/2015, biểu giá bán điện được áp dụng để tính toán tiền sử dụng điện của Quý khách hàng
(13-03-2015)


Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định về thực hiện giá bán điện có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện;

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM: Kể từ ngày 16/3/2015, biểu giá bán điện được áp dụng để tính toán tiền sử dụng điện của Quý khách hàng như sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁ

GIÁ BÁN ĐIỆN CHƯA CÓ VAT (Đồng/kWh)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

   a) Giờ bình thường

1.388

 

   b) Giờ thấp điểm

869

 

   c) Giờ cao điểm

2.459

1.2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

   a) Giờ bình thường

1.405

 

   b) Giờ thấp điểm

902

 

   c) Giờ cao điểm

2.556

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

   a) Giờ bình thường

1.453

 

   b) Giờ thấp điểm

934

 

   c) Giờ cao điểm

2.637

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

   a) Giờ bình thường

1.518

 

   b) Giờ thấp điểm

983

 

   c) Giờ cao điểm

2.735

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp:

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông:

 

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.460

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.557

2.2

Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp:

 

 

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.606

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.671

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:

3.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

   a) Giờ bình thường

2.125

 

   b) Giờ thấp điểm

1.185

 

   c) Giờ cao điểm

3.699

3.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

   a) Giờ bình thường

2.287

 

   b) Giờ thấp điểm

1.347

 

   c) Giờ cao điểm

3.829

3.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

   a) Giờ bình thường

2.320

 

   b) Giờ thấp điểm

1.412

 

   c) Giờ cao điểm

3.991

4

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

 

    Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.484

 

    Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.533

 

    Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.786

 

    Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.242

 

    Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.503

 

    Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.587

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng điện kế thẻ trả trước

2.141

5

Giá bán buôn điện nông thôn

 

5.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

 

    Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.230

 

    Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.279

 

    Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.394

 

    Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

1.720

 

    Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

1.945

 

    Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.028

5.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.322

6

Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

 

6.1

Thành phố, thị xã

 

6.1.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

6.1.1.1

Trạm biến áp do bên bán điện đầu tư

 

 

    Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.382

 

    Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.431

 

    Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.624

 

    Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.049

 

    Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.310

 

    Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.389

6.1.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50

1.361

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100

1.410

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200

1.575

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300

1.984

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400

2.229

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.333

6.1.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.333

6,2

Thị trấn, huyện lỵ

 

6.2.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

6.2.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

 

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50

1.332

 

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100

1.381

 

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200

1.539

 

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300

1.941

 

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400

2.181

 

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.256

6.2.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

 

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50

1.311

 

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100

1.360

 

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200

1.503

 

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300

1.856

 

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400

2.101

 

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.174

6.2.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.333

7

Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

 

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50

1.454

 

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100

1.502

 

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200

1.750

 

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300

2.197

 

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400

2.453

 

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.535

7.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

 

 

   a) Giờ bình thường

2.192

 

   b) Giờ thấp điểm

1.334

 

   c) Giờ cao điểm

3.771

8

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp

 

8.1

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV/35-22-15-6kV

8.1.1

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA

 

 

   a) Giờ bình thường

1.325

 

   b) Giờ thấp điểm

846

 

   c) Giờ cao điểm

2.407

8.1.2

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100 MVA

 

 

   a) Giờ bình thường

1.330

 

   b) Giờ thấp điểm

820

 

   c) Giờ cao điểm

2.395

8.1.3

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

 

 

   a) Giờ bình thường

1.324

 

   b) Giờ thấp điểm

818

 

   c) Giờ cao điểm

2.379

8.2

Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110kV/35-22-15-6kV

8.2.1

Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV  

 

 

   a) Giờ bình thường

1.378

 

   b) Giờ thấp điểm

885

 

   c) Giờ cao điểm

2.506

8.2.2

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV  

 

 

   a) Giờ bình thường

1.425

 

   b) Giờ thấp điểm

916

 

   c) Giờ cao điểm

2.586

Lưu ý:

Ø Giá bán được quy định theo thời gian sử dụng trong ngày như sau:

1.     Giờ bình thường:

a.   Gồm các ngày từthứ Hai đến thứ Bảy:

-  Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

-  Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

-  Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

b. Ngày Chủ nhật:

- Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2.     Giờ cao điểm:

a.  Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

b. Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3.     Giờ thấp điểm:

- Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

Ø Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, đề nghị Quý khách hàng thông báo cho ngành Điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng.

Ø Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Công ty Điện lực khu vực để lập thủ tục ký lại hợp đồng mua bán điện.

Ø Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900545454 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM hoặc truy cập website    cskh.hcmpc.vn  , www.hcmpc.vn  hoặc email cskh@hcmpc.com.vn

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO              

Tin liên quanEmail hóa đơn điện tử (28-01-2015)
Thanh toán tiền điện trực tuyến tại website cskh.hcmpc.vn (28-01-2015)
EVNHCMC: Mở rộng tiếp nhận yêu cầu dịch vụ về điện tại các Công ty điện lực (28-08-2014)

Tài Khoản Người DùngQuên Mật Khẩu
Đăng Ký Tài Khoản
Hướng Dẫn Đăng Ký

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1900.54.54.54
Ứng dụng di động
cskh.hcmpc.vn
cskh@hcmpc.com.vn

THĂM DÒ Ý KIẾN

VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Số Lượng Truy Cập

16494667

0 Thành Viên Truy Cập
51 Khách Truy Cập